theworshipsongs
GLORIA (3rd Mass)
- Mass Song -
GLORIA (3rd Mass)
Category: Gloria
Season: Easter Season
Intro: E A G#m C#m F#m B7 E A G#m C#m F#m Ug kadait sa i- yang mga ta - wo---- B7 G#m C#m din-hi sa yu— ta E A B G#m Ginoong Dios langitnong ha-ri E7 A A7 D Am D Dios Amahan makagagahum sa - - - tanan G A D G A Nagasimba kami kanimo nagapasalamat kami D kani-mo C A Bm Em Bm Nagadayeg kami kani – mo tungod sa F Esus E7 I - mong himaya A C#m F#m Bm Ginoong Jesucris- to, bugtong A-nak C# sa Amahan F#m E D C# F#m Gi----noong Dios Cordero sa Dios D A D Ikaw ang nagawagtang sa sala sa C# F#m kalibu - tan Bb A A7 D Kaloy-I kami, ikaw nagalingkod G A A7 D Sa too sa Amahan da--wata ang among Em A7 pangamu---yo G- D G A D G A Kay ikaw lamang ang santos ikaw lamang D ang Ginoo C D Bb Em (slow) Bm Ikaw lamang ang labing halangdon O F Asus A7 Jesucri--sto--- D G F#m Bm G U-ban sa Espiritu San- to A F#m Bm G Asus A7 Diha sa hima - ya sa Dios Amahan --- D Em F#m G E7 Asus A7 D A---men A---men, A----men, A----------menalso see:
RELATED SONGS: