theworshipsongs
AWITI ANG GINOO
- Mass Song -
AWITI ANG GINOO
Category: Communion
Season: Easter Season1. Awi- ti ang Gi-no- o ug bag- ong awit,
Tungod sa ka-ti-ngalahan ni-yang mga buhat
Iyang toong kamot nagdala sa kadaugan
‘Ya kitang giluwas ug gi-pa- hita- as atu- ba- ngan
Sa kanasura---------n.

2. Awi- ti ang Gi- no- o ug bag-ong a- wit
Wa- la s’ya ma-li- mot pag- ha- tag kaa-yo- han,
Ug iyang giluwas ang i- yang mga ka- taw- han.
Busa pag-a-wit ka- ron nga mali- pa- yon
A- lang sa i- yang kaday-ga---------nan.

3. Kab- li- ta ang al---pa du- yog sa ma- na- noy’ng a-wit.
Pa- la- no- ga ang trom- pe- ta
Dinha ka-ni- ya mag- sad- ya ki- ta.

4. Awi- ti ang Gi- no- o ug bag- ong a- wit
Kadagatan, kayutaan molupyo nga ta- nan
Bu—kid ug sapa, sing- git ug pag-ma- ya
Kay mua- but ang Gi- no- o, kay mag- ha- ri ang Gi- no- o
Himaya ka- ni- ya, maki-a- nga- yon si- ya,
A- wi- tan ta------ awitan ta---.
also see:
RELATED SONGS: