theworshipsongs
KYRIE (5th Mass)
- Mass Song -
KYRIE (5th Mass)
Category: Kyrie
Season: Ordinary (Set C)Ka—--mi na-ka-sa-la ka -ni- mo ug na-ka-lapas sa imong ka-a-yo
Gi—no-o Gi—no-o, ka---loy-I ka-mi
Pa-ki-ta-a’g gugma ug ka-lo---- oy Ka-mi nga na---ga-pa-a--but sa ka-lu-wa-san
Cris- to--, Cristo ka-loy-I ka-- mi. Kasing-kasing nga mahinul-su---lon
A-yaw Gi-no-o i-sa-lik-way, Gi-no-o, Gi-no-o ka-loy- I ka----mi.
also see:
RELATED SONGS: