theworshipsongs
SANCTUS (4th Mass)
- Mass Song -
SANCTUS (4th Mass)
Category: Sanctus
Season: Ordinary (Set B)Sa - ntos, sa - ntos, santos nga Ginoo
Dios sa kagahu--man, pu-no ang langit ug yu---ta
Sa i- mong hima--ya, hosana sa kahitas - an.

Daygon ang nagaan- hi sa ngalan sa Gino---o
Hosana sa kahita----s--an, Hosana sa kahitas - an.
also see:
RELATED SONGS: