theworshipsongs
DIOS NAMO SA KALOOY
DIOS NAMO SA KALOOYVerse 1:

Dios namo sa kalooy
Ikaw ang among Amahan
Magbubuhat, Manunubos
Ug Ginoo sa nga tanan


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 2:

Pag-abot na sa hukmanan
Ni pilato ginahukman
Sa tunok gipurong-purongan
Ug sa krus na gipapas-an


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 3:

Sa pagpas-an na ni Hesus
Mihangad sa kahitas-an
Nahinumdom sa gipanubos
Ug gihalad sa Amahan


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 4:

Kining unang paghidugmo
Ni Hesus ubos sa Iyang krus
Gibunalan ug gitukmod
Giantos sa Manunubos


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 5:

Kaguol nga dili hitupngan
Ang gibati sa Inahan
Kasing-kasing daw gilagbasan
sa punyal sa kagul-anan


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 6:

May nalooy sa Ginoo
Nga si Simon Cireneo
Gipulihan si Hesu Kristo
Kay naluya na kaayo


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 7:

Ug sa singot gipahiran
Ni Veronica ng bulahan
Ug sa panyo may timaan
Sa Ginoo nga larawan


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 8:

Nakatandog sa kasamdan
Ang ikaduhang pagkapukan
Ug gibitad sa tampalasan
Gipapadayon ang pagpas-an


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 9:

Pulong pa ni Hesu Kristo
ayaw pagpanghilak kamo
Angay nga hilakan ninyo
Ang salang inyong nahimo


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 10:

Nag-anam ug kaluya
Nadugmo na usab Siya
Nag-abot ang ginhawa
Kapait nga walay sama


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 11:

Pag-abot na sa kalbaryo
Gihuboan ang Ginoo
Ug natandog ang kasamdan
Kay sa saput gilangkatan


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 12:

Gipahigda ang Ginoo
Gipadupa ug maayo
Ug ang tampalasan
Si Hesus ilang gilansang


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 13:

Namatay si Hesu Kristo
Sa bukid sa kalbaryo
Aron nga kita maluwas
Sa kasubo nga dako


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 14:

Tapos namatay si Hesu Kristo
Gihugos gikan sa krus
Inahan nga nagkugos
Ni Jose ug Nicodemus


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 15:

Paglubong kang Hesu Kristo
Uban ang Iyang Inahan
Ug giandam ang Sepulcro
Pagkatapos gitak-opan


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami


Verse 16:

Sa ikatulo nga adlaw
Nabanhaw si Hesu Kristo
Kay ang saad Niya
Mabanhaw gayud Siya


Chorus:

Hesus Malooy Ka kanamo
Pasayloon Mo kami
Ang sala gidumtan namo
Dili na mag-usab kami
also see:
RELATED SONGS: