theworshipsongs
HIMAYA SA DIOS DIDTO SA LANGIT
HIMAYA SA DIOS DIDTO SA LANGIT
Chorus:

Himaya sa Dios didto sa langit


Verse 1:

Ug kadait sa Iyang mga tawo dinhi sa yuta
Ginoong Dios, langitnong Hari
Dios Amahan makagagahum sa tanan
Nagasimba kami Kanimo
Nagapasalamat kami Kanimo
Nagadayeg kami Kanimo
Tungo sa Imong himaya


Chorus:

Himaya sa Dios didto sa langit


Verse 2:

Ginoo'ng Hesukristo
Bugtong Anak sa Amahan
Ginoo'ng Dios
Kordero sa Dios
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan
Kaloy-i kami
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan
Dawata ang among pangamuyo


Chorus:

Himaya sa Dios didto sa langit


Verse 3:

Kay Ikaw lamang ang Santos
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang labing
Halangdon O Hesukristo
Uban sa Espiritu Santo
Diha sa himaya sa Dios nga Amahan
Amen, amen


Chorus:

Himaya sa Dios didto sa langit
also see:
RELATED SONGS: