theworshipsongs
HIMAYA SA DIOS
- Narcisa Fernandez, fma -
HIMAYA SA DIOS
Artist: Narcisa Fernandez, fmaKORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngit


Ug kadait sa Iyang mga tawo dinhi sa yuta
Ginoong Dios, langitnong Hari,
Dios Amahan makagagahum sa tanan
Nagasimba kami Kanimo,
Nagapasalamat kami Kanimo
Nagadayeg kami Kanimo tungod sa Imong himaya


KORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngit


Ginoong Jesu-Kristo,
Bugtong Anak sa Amahan
Ginoong Dios, Kordero sa Dios
Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan,
Kaloy-i kami
Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan,
Dawata ang among pangamuyo


KORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngit


Kay Ikaw lamang ang Santos,
Ikaw lamang ang Ginoo
Ikaw lamang ang labing halangdon,
O Jesu-Kristo
Uban sa Espiritu Santo,
Diha sa himaya sa Dios nga Amahan
A-men, A - men


KORO: Himaya sa Dios didto sa la-a-ngit
also see:
RELATED SONGS: