theworshipsongs
AGNUS DEI (17th Mass)
- Mass Song -
AGNUS DEI (17th Mass)
Category: Agnus Dei
Season: Easter SeasonCor- de- ro sa Dios nga nagawag------tang
Sa mga sala----- sa kali- bu- tan
Kaloy-----an mo ka- mi,
kaloy-an mo kami
Cor - de- ro sa Dios nga naga- wag- tang
Sa sa-la sa kalibu----tan, ka- loy- an mo ka-mi
Hata- gan mo ka-mi sa ka-li--naw----------
also see:
RELATED SONGS: