theworshipsongs
GLORIA (17th Mass)
- Mass Song -
GLORIA (17th Mass)
Category: Gloria
Season: Easter SeasonAntipona:

Himaya sa Dios, Himaya sa Dios
Himaya, himaya sa kahitas---------an


Ug kadait sa iyang mga tawo
Dinhi sa yuta, dinhi sa yuta
Ginoong Dios langitnong Hari
Dios Amahan makagagahum sa tanan (Ant)


Na- gasimba ka--mi ka- nimo
Nagapasala---mat kami kani------mo
Nagada—yeg kami kani-----------mo
Tungod sa imong hima----------ya. (Ant)


Gi------noong Hesu- kris--to bugtong Anak sa Amahan
Ikaw nga nagawagtang sa sala sa kalibutan
Malooy ka kanamo, malooy ka kana-------mo
Ikaw nga nagalingkod sa too sa Amahan
Dawata ang among panga - mu----------yo. (Ant)\


Antipona:

Himaya sa Dios, Himaya sa Dios
Himaya, himaya sa kahitas----------an


Kay ikaw lamang ang santos, ikaw la---mang ang Ginoo
Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu kris---to
Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios
Amaha---n. Amen. A---men. A--------------men.


Coda:

Himaya sa Dios, Himaya sa Dios
Himaya, himaya sa Dios
Sa kahitas-----------------------an
also see:
RELATED SONGS: