theworshipsongs
AGNUS DEI (Pastorila)




AGNUS DEI (Pastorila)



Ang na-ha-tawo nga ba-ha-ta
Didto sa Betle-he-hem
Maoy magluwas sa kata-haw-han
Sa ilang mga sala
Pagatawgon siya ug Emanuel
Dios nga nagpakatawo
Mag antus siya ug mamatay
Aron kita maluwas


Ang Kordero nga nagawa-hag-tang
Sa-ha-sala sa kalibutan
Malu--oy unta sa atong mga sala
Dawaton ta unya ang kali-----naw




also see:




RELATED SONGS: