theworshipsongs
AMAHAN NAMO
AMAHAN NAMOAmahan namo, nga anaa sa mga langit
Pagdaygon ang Imong ngalan,
Umabot kanamo ang Imong gingharian
Matuman ang Imong pagbuot,
Dinhi sa yuta,
Maingon sa la-ngit
Ang kalan-on namo sa matag adlaw
Ihatag kanamo karong adla-wa
Ug pasayloa kami sa among mga sala
Maingon nga nagapasaylo kami
Sa mga nakasala kanamo
Ug dili Mo kami, itugyan sa panulay,
Hinonoa luwasa kami,
Luwasa kami sa dautanKay imo man ang gingharian,
Ang gahum ug ang himaya
Hangtud sa kahang-tu-ran
also see:
RELATED SONGS: